Algemene voorwaarden

 • Algemeen
 • Lana’s haarfrutsels
 • GegevensTotstandkoming van de overeenkomst
 • Afbeeldingen en specificaties
 • Prijzen
 • Betaling
 • Levering
 • Garanties
 • Eigendomsvoorbehoud
 • Intellectuele eigendomsrechten
 • Aansprakelijkheid
 • Overmacht
 • Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Artikel 1 – Algemeen

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Lana’s haarfrutsels. De voorwaarden zijn voor een ieder toegankelijk en opgenomen op de internetsite van Lana’s haarfrutsels.
1.2 Door het plaatsen van een bestelling geeft u te kennen dat u met de leverings- en betalingsvoorwaarden akkoord gaat. Lana’s haarfrutsels behoudt zich het recht voor haar leverings- en/of betalingsvoorwaarden na het verstrijken van de looptijd te wijzigen.
1.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door Lana’s haarfrutsels erkend.

Artikel 2 – Lana’s haarfrutsels

Annika Banh – Lana’s haarfrutsels
Watermunt 39
5931 TK tegelen
Telefoon 06-51397376
E-mail info@lanashaarfrutsels.nl
KvK-nummer 87108623

Artikel 3 – Gegevens

3.1 Indien u een bestelling plaatst bij Lana’s haarfrutsels, dan worden uw gegevens opgenomen in het klantenbestand van Lana’s haarfrutsels. Lana’s haarfrutsels houdt zich aan de Wet Persoonsregistraties en zal uw gegevens niet verstrekken aan derden. Zie onze Privacy Policy.
3.2 Lana’s haarfrutsels respecteert de privacy van de gebruikers van de webshop en draagt zorg voor een vertrouwelijke behandeling van uw persoonlijke gegevens.

Artikel 4 – Totstandkoming van de overeenkomst

4.1 Een overeenkomst tussen Lana’s haarfrutsels en een klant komt tot stand nadat een bestelling door Lana’s haarfrutsels in behandeling is genomen.
4.2 Lana’s haarfrutsels behoudt zich het recht voor om zonder opgave van redenen bestellingen of opdrachten niet te accepteren of uitsluitend te accepteren onder de voorwaarde dat de verzending geschiedt na vooruitbetaling.

Artikel 5 – Afbeeldingen en specificaties

5.1 Alle afbeeldingen, fotos etc.; o.a. gegevens betreffende gewichten, afmetingen, kleuren, afbeeldingen etc. op de internetsite van Lana’s haarfrutsels gelden slechts bij benadering, zijn indicatief en kunnen geen aanleiding zijn tot schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst.
De frutsels kunnen afwijken van de foto’s op de internetsite van Lana’s haarfrutsels, afhankelijk van de beschikbare kralen, bedels etc.

Artikel 6 – Prijzen

6.1 Prijzen worden binnen de looptijd van de aanbieding niet verhoogd, tenzij wettelijke maatregelen dit noodzakelijk maken of indien de fabrikant tussentijdse prijsverhogingen doorvoert.
6.2 Alle prijzen op de site zijn onder voorbehoud van druk- en zetfouten. Voor de gevolgen van druk- en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
6.3 Alle prijzen op de site zijn in EURO’s en inclusief 21% BTW.

Artikel 7 – Betaling

7.1 Voor zover niet later is overeengekomen, dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen 14 dagen na het ingaan van de bedenktermijn als bedoeld in artikel 6 lid 1.
7.2 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens de bestelprocedure.
7.3 Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
7.4 De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
7.5 In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

Artikel 8 – Levering

8.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.
8.2 Bestellingen die via iDeal betaald zijn, worden binnen 1 tot 3 werkdagen geleverd. Bij bankoverschrijving kan het wat langer duren. Zodra het geld binnen is wordt de bestelling verstuurd.
8.3 Aan de leveringsplicht van Lana’s haarfrutsels zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door Lana’s haarfrutsels geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.

Artikel 9 – Garanties

9.1 De afnemer is verplicht de geleverde producten bij ontvangst onmiddellijk te controleren. Indien blijkt dat de afgeleverde bestelling verkeerd, ondeugdelijk of incompleet is, dan dient de afnemer (alvorens over te gaan tot terugzending aan Lana’s haarfrutsels) deze gebreken onmiddellijk te melden aan Lana’s haarfrutsels door een e-mail te sturen naar info@lanashaarfrutsels.nl. Eventuele gebreken of verkeerd geleverde goederen dienen en kunnen uiterlijk tot maximaal 5 dagen na levering aan Lana’s haarfrutsels te worden gemeld. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking, in nieuwstaat verkerend en op eigen kosten en eigen risico.
Ingebruikneming na constatering van gebreke, beschadiging ontstaan na constatering van gebreke, bezwaring en/of doorverkoop na constatering van gebreke, doet dit recht tot reclameren en terugzending geheel vervallen.

Artikel 10 – Intellectuele eigendomsrechten

10.1 De (intellectuele eigendoms)rechten met betrekking tot de website, waaronder begrepen de rechten op de teksten, afbeeldingen, vormgeving, databestanden, foto’s en overig (stilstaand en/of bewegend) beeldmateriaal, formats, software, merken (inclusief domeinnamen) en overige materialen, berusten bij Lana’s haarfrutsels, haar licentiegevers, de fabrikanten van de betreffende producten en/of derden aan wie Lana’s haarfrutsels niet gelieerd is.
10.2 U mag (delen van) de website niet op enige wijze ter beschikking stellen aan derden en/of verveelvoudigen anders dan door het downloaden en bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van één hardcopy.
10.3 Daarnaast mag u geen veranderingen in de geleverde producten aanbrengen, tenzij uit de aard van het geleverde anders volgt of schriftelijk anders is overeengekomen.
10.4 U mag alleen een hyperlink naar de website aanbrengen indien dat gebeurt voor slechts informatieve doeleinden. Het aanbrengen van een hyperlink voor enig ander doel, zoals een commercieel doel, is dus verboden.

Artikel 11- Aansprakelijkheid

11.1 Lana’s haarfrutsels is niet aansprakelijk voor schade ontstaan door vervoer of andere objecten ontstaan door verkeerd aanwenden van de producten. Raadpleeg voor het gebruik onze website.

Artikel 12 – Overmacht

12.1 Lana’s haarfrutsels is niet aansprakelijk, indien en voor zover haar verbintenissen niet kunnen worden nagekomen ten gevolge van overmacht.
12.2 Onder overmacht wordt verstaan elke vreemde oorzaak, alsmede elke omstandigheid, welke in redelijkheid niet voor haar risico behoort te komen. Vertraging bij of wanprestatie door onze toeleveranciers, storingen in het Internet, storingen in de elektriciteit, storingen in e-mail verkeer en storingen of wijzigingen in door derden geleverde technologie, vervoersmoeilijkheden, werkstakingen, overheidsmaatregelen, vertragingen in de aanvoer, nalatigheden van leveranciers en/of fabrikanten van Lana’s haarfrutsels alsmede van hulppersonen, gebreken in hulp- of transportmiddelen gelden uitdrukkelijk als overmacht.
12.3 Lana’s haarfrutsels behoudt zich in het geval van overmacht het recht voor haar verplichtingen op te schorten en is tevens gerechtigd de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, danwel te vorderen dat de inhoud van de overeenkomst zodanig wordt gewijzigd dat uitvoering mogelijk blijft. In geen geval is Lana’s haarfrutsels gehouden enige boete of schadevergoeding te betalen.
12.4 Indien Lana’s haarfrutsels bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de afnemer gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijk contract. Dit geldt echter niet als het reeds geleverde c.q. leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
13.2 Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen Lana’s haarfrutsels en koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter kennis, tenzij Lana’s haarfrutsels er de voorkeur aan geeft het verschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter, zoals een commercieel doel, is dus verboden.